ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.matichon.co.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง

สถิติรายเดือน :: 2546
7.72M PageViews::Monthly:1:2907683Unique IP::Monthly:1:149460Session ::Monthly:1:1764629 PageViews::Monthly:2:3575720Unique IP::Monthly:2:172360Session ::Monthly:2:2169396 PageViews::Monthly:3:3785481Unique IP::Monthly:3:188826Session ::Monthly:3:2351410 PageViews::Monthly:4:3888718Unique IP::Monthly:4:193484Session ::Monthly:4:2455363 PageViews::Monthly:5:4027014Unique IP::Monthly:5:203582Session ::Monthly:5:2622391 PageViews::Monthly:6:3999109Unique IP::Monthly:6:200400Session ::Monthly:6:2627047 PageViews::Monthly:7:3984885Unique IP::Monthly:7:200989Session ::Monthly:7:2648285 PageViews::Monthly:8:4400359Unique IP::Monthly:8:213715Session ::Monthly:8:2955520 PageViews::Monthly:9:4606237Unique IP::Monthly:9:206590Session ::Monthly:9:3118358 PageViews::Monthly:10:4719405Unique IP::Monthly:10:196105Session ::Monthly:10:3278416 PageViews::Monthly:11:6356369Unique IP::Monthly:11:181381Session ::Monthly:11:4328271 PageViews::Monthly:12:7710029Unique IP::Monthly:12:178789Session ::Monthly:12:5197301
6.17M
4.63M
3.09M
1.54M
0
Monthly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ใน 1 ปี
Page View Unique IP Unique Session
มกราคม 2546 2,907,683 149,460 1,764,629
กุมภาพันธ์ 2546 3,575,720 172,360 2,169,396
มีนาคม 2546 3,785,481 188,826 2,351,410
เมษายน 2546 3,888,718 193,484 2,455,363
พฤษภาคม 2546 4,027,014 203,582 2,622,391
มิถุนายน 2546 3,999,109 200,400 2,627,047
กรกฎาคม 2546 3,984,885 200,989 2,648,285
สิงหาคม 2546 4,400,359 213,715 2,955,520
กันยายน 2546 4,606,237 206,590 3,118,358
ตุลาคม 2546 4,719,405 196,105 3,278,416
พฤศจิกายน 2546 6,356,369 181,381 4,328,271
ธันวาคม 2546 7,710,029 178,789 5,197,301
Totals 53,961,009 2,285,681 35,516,387


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)