ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.soccersuck.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Shortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง | Eng

สถิติรายเดือน :: 2548
2.20M PageViews::Monthly:1:277753Unique IP::Monthly:1:68459Session ::Monthly:1:256440 PageViews::Monthly:2:291999Unique IP::Monthly:2:72601Session ::Monthly:2:268495 PageViews::Monthly:3:300174Unique IP::Monthly:3:81141Session ::Monthly:3:278108 PageViews::Monthly:4:297685Unique IP::Monthly:4:83696Session ::Monthly:4:274665 PageViews::Monthly:5:330016Unique IP::Monthly:5:92628Session ::Monthly:5:305073 PageViews::Monthly:6:362918Unique IP::Monthly:6:93874Session ::Monthly:6:334702 PageViews::Monthly:7:403682Unique IP::Monthly:7:104179Session ::Monthly:7:375896 PageViews::Monthly:8:1315635Unique IP::Monthly:8:120971Session ::Monthly:8:600554 PageViews::Monthly:9:1438098Unique IP::Monthly:9:131030Session ::Monthly:9:598222 PageViews::Monthly:10:1343413Unique IP::Monthly:10:133258Session ::Monthly:10:549876 PageViews::Monthly:11:1826099Unique IP::Monthly:11:143357Session ::Monthly:11:702638 PageViews::Monthly:12:2197381Unique IP::Monthly:12:158983Session ::Monthly:12:757028
1.76M
1.32M
880.95K
440.48K
0
Monthly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ใน 1 ปี
Page View Unique IP Unique Session
มกราคม 2548 277,753 68,459 256,440
กุมภาพันธ์ 2548 291,999 72,601 268,495
มีนาคม 2548 300,174 81,141 278,108
เมษายน 2548 297,685 83,696 274,665
พฤษภาคม 2548 330,016 92,628 305,073
มิถุนายน 2548 362,918 93,874 334,702
กรกฎาคม 2548 403,682 104,179 375,896
สิงหาคม 2548 1,315,635 120,971 600,554
กันยายน 2548 1,438,098 131,030 598,222
ตุลาคม 2548 1,343,413 133,258 549,876
พฤศจิกายน 2548 1,826,099 143,357 702,638
ธันวาคม 2548 2,197,381 158,983 757,028
Totals 10,384,853 1,284,177 5,301,697

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509