แก่นพุทธศาสน์ พระพุทธทาสภิกขุ

คราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้า โดยทูลว่า พระพุทธวจนะ ทั้งหมดที่ตรัส ถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่ จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าได้ พระองค์ตรัสว่า "สพเพ ธม มา นาล อธินิเวสาย" แปลว่า "สรรพสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น" แล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่า ถ้าใครได้ฟังความข้อนี้คือ ได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ คือได้รับผลทั้งหมดในพระพุทธศาสนา


สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมา อยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆ ที่มีกล่าวอยู่ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"