กลับไปหน้าหลัก
Add your URL to Google
  • หลังจาก ที่ทำเว็บไซต์ แล้ว และต้องการให้ search engine อย่าง google เข้ามาค้นเว็บไซต์เรา
    โดยการเพิ่มชื่อ url หลัก เข้าไปให้ระบบค้นหาของ google ทำอินเด็กซ์
ไปที่ http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl