ชื่อสมาชิก :: www.aksorn.com | หมวด :: การศึกษา | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 314
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [31/08/2011]
836PageViews:0:72IP:0:12Session:0:19PageViews:1:32IP:1:4Session:1:6PageViews:2:3IP:2:2Session:2:3PageViews:3:7IP:3:2Session:3:4PageViews:4:11IP:4:2Session:4:4PageViews:5:53IP:5:8Session:5:14PageViews:6:70IP:6:9Session:6:15PageViews:7:79IP:7:12Session:7:23PageViews:8:182IP:8:45Session:8:81PageViews:9:547IP:9:79Session:9:158PageViews:10:407IP:10:83Session:10:148PageViews:11:355IP:11:64Session:11:123PageViews:12:334IP:12:58Session:12:106PageViews:13:664IP:13:108Session:13:217PageViews:14:501IP:14:69Session:14:134PageViews:15:317IP:15:64Session:15:126PageViews:16:469IP:16:73Session:16:148PageViews:17:386IP:17:76Session:17:128PageViews:18:491IP:18:76Session:18:137PageViews:19:597IP:19:90Session:19:160PageViews:20:736IP:20:105Session:20:184PageViews:21:562IP:21:77Session:21:132PageViews:22:274IP:22:45Session:22:83PageViews:23:100IP:23:23Session:23:39
668.8