ชื่อสมาชิก :: www.ocsb.go.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1595
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [18/04/2014]
365PageViews:0:24IP:0:13Session:0:18PageViews:1:32IP:1:6Session:1:8PageViews:2:2IP:2:2Session:2:2PageViews:3:1IP:3:1Session:3:1PageViews:4:1IP:4:1Session:4:1PageViews:5:20IP:5:7Session:5:11PageViews:6:15IP:6:10Session:6:14PageViews:7:18IP:7:12Session:7:16PageViews:8:132IP:8:42Session:8:76PageViews:9:206IP:9:62Session:9:117