ชื่อสมาชิก :: www.mohanamai.com | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 1009
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [14/01/2012]
69PageViews:0:12IP:0:10Session:0:10PageViews:1:2IP:1:2Session:1:2PageViews:2:2IP:2:2Session:2:2PageViews:3:4IP:3:3Session:3:3PageViews:4:6IP:4:4Session:4:4PageViews:5:2IP:5:2Session:5:2PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:5IP:7:5Session:7:5PageViews:8:15IP:8:13Session:8:14PageViews:9:52IP:9:20Session:9:20PageViews:10:49IP:10:21Session:10:22PageViews:11:28IP:11:20Session:11:21PageViews:12:20IP:12:16Session:12:16PageViews:13:18IP:13:15Session:13:15PageViews:14:59IP:14:33Session:14:33PageViews:15:30IP:15:26Session:15:27PageViews:16:10IP:16:8Session:16:8PageViews:17:13IP:17:13Session:17:13PageViews:18:25IP:18:14Session:18:15PageViews:19:27IP:19:24Session:19:24PageViews:20:25IP:20:19Session:20:21PageViews:21:40IP:21:22Session:21:22PageViews:22:21IP:22:15Session:22:15PageViews:23:27IP:23:14Session:23:15
55.2
41.4
27.6
13.8
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
01210102
12220
22220
34331
46441
52220
60000
75550
81513142
95220204
104921228
112820214
122016164
131815151
1459333312
153026274
1610882
171313130
182514153
192724242
202519214
214022225
222115153
232714154
Unique30768
Summation492329
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1293
211
32
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled45191.67%
Cookie Enabled492100.00%
Proxy Enabled153.05%
Flash Enabled47396.14%
TOP Referer จากจำนวนทั้งหมด 8 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.27155.08
www.mohanamai.com16333.13
bookmark448.94
mohanamai.com61.22
int.search-results.com30.61
search.conduit.com30.61
search.aol.com10.20
bing.com10.20
TOP Search Engine จากจำนวนทั้งหมด 2 อันดับ
NAMEPageviewPercent
google.23399.57
bing.com10.43
TOP Search Keyword จากจำนวนทั้งหมด 204 อันดับ
NAMEPageviewPercent
shoes 93.85
หมออนามัย62.56
รูปภาพเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมหญิง31.28
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เปอร์เซ็นต์31.28
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข20.85
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปี255620.85
รายชื่อหัวหน้าพยาบาลที่ยังไม่ได้ชำนาญการพิเศษ20.85
ตำแหน่ง วิทยาจารย์ คือ20.85
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 1500020.85
นุชจรีย์ ทรัพย์สอน20.85
มสธ สาสุข20.85
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพายของตำรวจปี255320.85
พยาบาลต่อเนื่อง มสธ20.85
กอแซง20.85
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการเดือนมกราคม5520.85
หมออนามัย สมัครงาน20.85
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ จ้าง เงินงบประมาณ20.85
เรียนแพทย์ที่ไหนไม่จำกัดอายุ10.43
ประสบการณ์ โอนย้าย10.43
บทบาทหน้าที่ งานวัดและประเมินผลสาธารณสุข10.43
วีดีเพลงหมออนามัย คนไข้ต้องมาก่อน10.43
เปิดคณะเภสชัศาสตร์ จบป.ตรีแล้ว10.43
จบตรี ต่อเภสัช10.43
รายชื่่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ประจำปี ค.ศ200510.43
เรียนสาธารณสุข 2 ปีหรือ 4 ปีดี10.43
หน้าที่หลักของนักวิชาการสาธารณสุข10.43
ตำแหน่งงานของบัณฑิต สบ. ทันตสาธารณสุข 10.43
ปรเมษฐ์ จินา10.43
สมัครนวก สาธารณสุข 2555 จังหวัดอุดร10.43
อาชีพหมออนามัย10.43
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่10.43
ชุดข้าราชการพลเรือนสีกากีสำหรับลูกจ้าง10.43
ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส10.43
ข่าวบรรจุตำแหน่ง จพ.สสช.10.43
รับสมัครนักการแพทย์แผนไทย10.43
บทบาทนักวิชาการสาธารณสุขในรพ.10.43
หมออนามัยกับความก้าวหน้า10.43
ความก้าวหน้า นิติกร10.43
ตัวอย่าง อวช.610.43
ยศของข้าราชการครู 255210.43
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ10.43
รถกระบะใช้ยางอะไรดี10.43
ทันตสาธารณสุข มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือไม่ 10.43
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย10.43
แบบฟอร์มการเก็บกิจกรรมภาระงานของพยาบาลตามp4p10.43
สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา10.43
ข้าราชการซี๓ได้เครื่องราชย์อะไร10.43
นวก สาธารณสุข+สป+ถึงลำดับที่10.43
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ จุฬา10.43
รูปแบบเกี่ยวกับการติดเครื่องหมายของตำรวจ10.43
บทความพิเศษหมออนามัย255110.43
รับราชการครบ 25 ปี ได้เงินบำนาญเท่าไหร่10.43
เพลงให้กำลังใจหมออนามัย10.43
ลูกจ้างชั่วคราว 15000 เงินนอกงบประมาณ10.43
หนังสือ นวล นาง download10.43
เปลี่ยนยางรถ toyota altis10.43
ซี 7 ทำงาน 6 ปี ได้เรื่องเครื่องราช อะไร10.43
บาร์แม่ม่าย10.43
เงินเดือนข้าราชการ+พยาบาล3000คน10.43
ใบพรรณนาลักษณะงาน+เจ้าหน้าที่สาธารณสุข10.43
มาตรฐานการบรรจุครู ปี 255610.43
ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์10.43
คุณสมบัติ ของ แพทย์ ที่ ดี10.43
สาขาสาธารณสุขชุมชนมสธ10.43
เงินเดือนข้าราชการขึ้น15000บาทมีผลรับเงินเดือนจริงสิ้นมกราคม2555หรือไม10.43
เรียนสาธารณสุขกี่ปีจึงจะจบปริญญาตรี10.43
ร่างบัญชีเงินเดือน ก.พ. 255510.43
เงินขึ้น9000วันไหน10.43
การแต่งชุดปกติขาวข้าราชการ10.43
เหรียญจักรพรรดิมาลา10.43
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 กระทรวงสาธารณสุข10.43
ลูกจ้างนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข เงินเดือน 1500010.43
การโอนย้ายข้าราชการพลเรือนไปท้องถิ่น10.43
เครื่องราช 255410.43
เรียนมสธสาธารณสุข10.43
ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 เงินเดือนเต็มขั้นขอเครื่องราช ปม.10.43
ค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 810.43
อยากเรียนสาธารณสุข10.43
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 255310.43
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 255410.43
สมาคมหมออนามัย10.43
ไปรษณีย์ไทยเปลี่ยนสีเครื่องแบบเป็นสีกากี10.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ภาษาอังกฤษ10.43
คำสั่งทางปกครองตาม พรบ.วิ10.43
อบต.ดีไหม10.43
สายคล้องคอหมออนามัย10.43
ตารางเทียบอัตราเงินเดือน15000 วุฒิ ปวช10.43
สมัคร งาน ส ส จ อุดรธานี10.43
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต10.43
ตำแหน่งสาธารณสุข อบต10.43
เปิดรับ นักวิชาการสาธารณสุข10.43
อำนาจผูกพันธ์10.43
รหัสการ diag nutri โภชนาการ10.43
โรงพยาบาลพยาบาลพื้นที่กันดาร จังหวัดเมืองเลย10.43
แชร์เน็ตไกล 2 กิโล10.43
ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข10.43
เสื้อ 3 ยิ้ม10.43
เปรียบเทียบเครื่องหมาย ชุดปกติขาว ซี7 กับ ระดับชำนาญการ10.43
ใครสามารถแต่งชุดสีกากีได้10.43
บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขปี5510.43
TOP PAGE จากจำนวนทั้งหมด 1 อันดับ
NAMEPageviewPercent
undefined492100.00
TOP Language จากจำนวนทั้งหมด 3 อันดับ
NAMEPageviewPercent
th45960.79
en24632.58
zh506.62
TOP OS จากจำนวนทั้งหมด 9 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Windows XP35071.28
Windows 712325.05
Android 3.2.151.02
Windows Vista40.81
Linux x86_6430.61
Mac OS X30.61
Windows NT10.20
Mac OS X 10_7_210.20
Android 3.110.20
TOP Browser Version จากจำนวนทั้งหมด 33 อันดับ
NAMEPageviewPercent
MSIE 8.017134.76
MSIE 7.09719.72
Chrome 16.0.912.758717.68
MSIE 6.0357.11
Firefox 9.0.1234.67
MSIE 9.0173.46
Firefox 8.0.171.42
Safari 534.1361.22
Firefox 3.6.2561.22
Chrome 11.0.696.1651.02
Firefox 9.040.81
Chrome 13.0.782.10740.81
Chrome 15.0.874.12130.61
Chrome 12.0.74230.61
Chrome 7.0.517.2420.41
Firefox 3.0.1920.41
Chrome 8.0.552.020.41
Safari 6531.22.720.41
Firefox 6.0.120.41
Firefox 5.0.110.20
Opera 9.8010.20
Firefox 10.010.20
Chrome 16.0.912.6310.20
Firefox 6.010.20
Chrome 14.0.835.3510.20
Chrome 4.0.266.010.20
Firefox 3.5.510.20
Firefox 8.010.20
Firefox 3.6.1210.20
Firefox 3.6.1610.20
Chrome 3.0.195.2110.20
Safari 7534.48.310.20
Firefox 7.0.110.20
TOP Resolution จากจำนวนทั้งหมด 34 อันดับ
NAMEPageviewPercent
1024*76812024.39
1280*8008918.09
1366*7688717.68
1440*9005711.59
1280*1024234.67
1280*768153.05
1600*900153.05
1152*864122.44
1024*600102.03
1280*72091.83
1360*76871.42
800*60061.22
1920*108040.81
819*48040.81
1017*57240.81
1093*61430.61
1311*73730.61
1024*102430.61
1280*96030.61
1069*64130.61
1249*70220.41
819*61410.20
1229*76810.20
1011*146910.20
768*102410.20
1400*105010.20
1350*84410.20
1680*105010.20
320*48010.20
1024*81910.20
1536*86410.20
911*51210.20
246*15610.20
1140*64110.20
TOP Color Depth จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
3243388.01
245511.18
1630.61
410.20
TOP Domain จากจำนวนทั้งหมด 4 อันดับ
NAMEPageviewPercent
Thailand (.th)24053.57
US Commercial (.com)18741.74
Hong Kong (.hk)204.46
Italy (.it)10.22

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509