ขั้นตอนการนำทรูฮิต ไปวัดสถิติรูปแบบต่าง ๆ
 • วิธีการวัดสถิติ คนกดป้ายแบนเนอร์
 • วิธีการวัดสถิติ Action ใน Flash
 • วิธีการวัดสถิติ ดาวน์โหลด รูป, PDF, AVI, WMV
 • วิธีการวัดสถิติ ลิงค์ที่ออกจากเว็บไซต์ (Outbound Link)
 • วิธีการวัดสถิติ ทุกลิงค์ที่กด (สำหรับเว็บ Ecommerce ทำให้รู้ว่าสินค้าตัวไหน คนกดดูมาก)
 • วิธีการสมัครใช้งาน/ตัวอย่างรายงาน
 •  
  วิธีการวัดสถิติ คนกดป้ายแบนเนอร์
  • ในกรณีที่ป้าย เป็น Gif,jpg สามารถ ใส่โค้ด ได้ดังนี้

  ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้
  <script language="javascript1.1" src="//lvs.truehits.in.th/action/a00000xx.js"></script>

  <a href="http://www.example.com/" onClick="javascript:track_action ('banner(customer1)');" target=_blank>

  <img src="http://demo.truehits.net/image/customer1.gif"></a>

  • ทรูฮิต จะนำ banner(customer1) มาแสดงสถิติ
  • สมาชิก สามารถ เปลี่ยน คำว่า customer1 ได้เองตามที่ต้องการ
   
  วิธีการวัดสถิติ Action ใน Flash
  • ในกรณีที่ เป็น Flash สามารถ ใส่โ้ค้ด ได้ดังนี้

  สมมติ ไฟล์ ชื่อ test.swf

  on (release) {
  // Track with no action
  getURL("javascript:track_action('flash(Pressbutton1)');");
  }

  on (release) {
  //Track with action
  getURL("javascript:track_action('flash(Pressbutton1)');");
  _root.gotoAndPlay(3);
  myVar = "Flash Track Test"
  }

  on (release) {
  //Track with new window go to Other Website
  getURL("javascript:track_action('flash(Pressbutton1)');");
  getURL("http://truehits.net","_blank");
  }

  วิธีการเรียกใช้งาน ใน HTML

  ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้
  <script language="javascript1.1" src="//lvs.truehits.in.th/action/a00000xx.js"></script>


  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="550" height="400" id="test" align="middle">
  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
  <param name="movie" value="test.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="test.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="test" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  </object>

  วิธีการวัดสถิติ ดาวน์โหลด รูป, PDF
  ี้

  ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้
  <script language="javascript1.1" src="//lvs.truehits.in.th/action/a00000xx.js"></script>

  <a href="http://www.example.com/files/map.pdf" onClick="javascript:track_action ('pdf(filepdf1)'); ">LOAD PDF </a>

  • ทรูฮิต จะนำ pdf(filepdf1) มาแสดงสถิติในส่วน TOP Page
  • สมาชิก สามารถ เปลี่ยน คำว่า filepdf1ได้เองตามที่ต้องการ
  วิธีการวัดสถิติ ดาวน์โหลด WMV
  1. ในกรณีโหลด วีดีโอ ในหน้านั้นเลย ให้ใช้โค้ดวัดสถิติแบบทั่วไป
  2. ในกรณีโหลด วีดีโอ โดยให้กดเพื่อเปิดวีดีโอ ด้วย javascript
   ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้
   <script language="javascript1.1" src="//lvs.truehits.in.th/action/a00000xx.js"></script>
   <a href="#" onClick="viewMedia('testdemo.wmv'); track_action('wmv(testdemo.wmv)');" >load VDO</a>

   หรือ
   <a href="testdemo.wmv" onClick="javascript:track_action ('wmv(testdemo)');" >load VDO</a>
  วิธีการวัดสถิติ ลิงค์ที่ออกจากเว็บไซต์ (Outbound Link)
  ี้

  ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้
  <script language="javascript1.1" src="//lvs.truehits.in.th/action/a00000xx.js"></script>

  <a href="http://www.example.com/ads.html" onClick="javascript:track_action ('link(web1)');">Click Hear</a>

  • ทรูฮิต จะนำ link(web1) มาแสดงสถิติในส่วน TOP Page
  • สมาชิก สามารถ เปลี่ยน คำว่า web1 ได้เองตามที่ต้องการ
   
  หมายเหตุ :  สถิติที่วัดได้ ในส่วนรายงาน จะไม่นำ pageview ของ ระบบ Action Track ไปรวมกับระบบ ทรูฮิต Web Stat
   
  วิธีการวัดสถิติ ทุกลิงค์ที่กด (สำหรับเว็บ Ecommerce ทำให้รู้ว่าสินค้าตัวไหน คนกดดูมาก)
  ยกตัวอย่าง หน้าเว็บ มีโค้ดดังนี้
  <a href="http://truehits.net">หน้าแรก</a><br />
  <a href="http://googleads.g.doubleclick.net">คอนโด</a> &lt;- google ads <br />
  <a href="http://truehits.net/faq">ถามตอบ</a> <br />
  ต้องใส่โค้ด เพิ่ม ดังข้างล่าง
  <script language="javascript1.1" src="//lvs.truehits.in.th/action/a00000xx.js"></script>

  <script type="text/javascript">
  var a = document.getElementsByTagName("a");
  for(i = 0; i< a.length; i++)
  {
  var s=a[i].href;
  a[i].onclick = count_link;
  }
  function count_link() {
  //alert(this.innerHTML);
  track_action(this.innerHTML);
  return true;
  }
  </script>

  ค่าที่จะส่งมาให้กับระบบ ทรูฮิต คือ หน้าแรก คอนโด ถามตอบ (ทำให้ ทราบได้ว่า ชื่อสินค้าตัวไหน ที่ได้รับความนิยม)

  <script type="text/javascript">
  var a = document.getElementsByTagName("a");
  for(i = 0; i< a.length; i++)
  {
  var s=a[i].href;
  a[i].onclick = count_link;
  }
  function count_link() {
  //alert(this.innerHTML);
  track_action(this.href);
  return true;
  }
  </script>

  ค่าที่ได้ จะเป็น ลิงค์ คือ http://truehits.net , http://googleads.g.doubleclick.net , http://truehits.net/faq
  วิธีการสมัครใช้งาน
  • ค่าสนับสนุน ปีละ 1,800 บาท
  • รายละเอียดการโอนเงิน ดูได้ที่นี่
  • ตัวอย่างรายงาน ที่เก็บสถิติในส่วน การกดลิงค์ การกดเมนู และ การ ดาวน์โหลด PDF เป็นต้น