GDPR and Truehits Analytics


เมื่อคุณใช้บริการ Truehits Analytics ทรูฮิตจะเก็บข้อมูล โดยจะบอกวัตถุประสงค์ของการเก็บ ช่องทางติดต่อ หากผู้ใช้งานต้องการที่จะติดต่อเพื่อขอตรวจสอบหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

Truehits Analytics's services
วัตถุประสงค์ของการเก็บ:
 ทรูฮิตเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ และจัดอันดับเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ: ผู้ใช้งานต้องการที่จะติดต่อเพื่อขอตรวจสอบหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน ติดต่อได้ที่ webmaster@truehits.net

Services Cookies
วัตถุประสงค์: ทรูฮิตจะเขียน Cookies ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์นี้เข้ามาซ้ำกี่ครั้ง โดยเก็บค่าไว้ดังนี้:

ค่าอื่นๆ ที่เก็บไว้ที่ Server Log โดยเก็บค่าไว้ดังนี้:

หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองเป็นเจ้าของออกจากระบบ ติดต่อได้ที่ webmaster@truehits.net