Top URLs having Traffic (Pageviews) > 10% of www.autofun.co.thPageviews%
https://www.autofun.co.th/news/ว่าที่-2022-toyota-avanza-ใหม่-เปิดภาพชัด-ๆ-หล่อกว่าเดิมแบบเทียบไม่ติด-3523318,71016.65%
https://www.autofun.co.th/news/owner-review--ใช้งาน-2021-ora-good-cat-มา-5000-กิโลเมตร-เจ้าของชาวจีนพบปัญหาจุกจิกจากการใช้งานรถคันนี้-3524018,06216.07%