New Visitor


วิธีการดู

  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าใหม่ หรือเป็น New Visitor ที่ไม่เคยเข้ามาก่อนภายในเดือนนี้

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ที่เป็นหน้าใหม่ ที่ไม่ได้เข้ามาเลยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมานั้น เป็นใคร ทำให้วิเคราะห์ได้ว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์แล้ว นั้น ทำให้มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์เราใหม่มากน้อยหรือไม่
  • ทำให้ทราบกลุ่มผู้เยี่ยมชมหน้าใหม่ว่าเป็นกลุ่มใด
ก่อนหน้า ต่อไป