Today Ranking (Hourly Update)

เลือกหน้า1 | 2 |

ที่ 1) www.set.or.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 121,840
PV: 1,728,704
traffic
เพศ
ผู้ชาย 70.27%
ผู้หญิง 29.73%

ที่ 2) www.settrade.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 76,415
PV: 1,039,226
traffic
เพศ
ผู้ชาย 71.43%
ผู้หญิง 28.57%

ที่ 3) www.bangkokbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 46,639
PV: 110,585
traffic
เพศ
ผู้ชาย 65.22%
ผู้หญิง 34.78%

ที่ 4) www.eFinanceThai.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 28,611
PV: 212,589
traffic
เพศ
ผู้ชาย 75%
ผู้หญิง 25%

ที่ 5) www.tmbbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 17,461
PV: 52,373
traffic
เพศ
ผู้ชาย 57.14%
ผู้หญิง 42.86%

ที่ 6) roojai.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 14,721
PV: 20,494
traffic

ที่ 7) www.moneyhub.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 13,000
PV: 18,329
traffic

ที่ 8) www.scb.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 12,010
PV: 32,009
traffic
เพศ
ผู้ชาย 73.68%
ผู้หญิง 26.32%

ที่ 9) www.wealthmagik.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 10,958
PV: 52,999
traffic

ที่ 10) www.goldhips.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 9,583
PV: 23,662
traffic
เพศ
ผู้ชาย 66.67%
ผู้หญิง 33.33%

ที่ 11) thaigold.info หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 9,006
PV: 22,108
traffic
เพศ
ผู้ชาย 81.82%
ผู้หญิง 18.18%

ที่ 12) www.stock2morrow.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 8,979
PV: 22,402
traffic
เพศ
ผู้ชาย 76.92%
ผู้หญิง 23.08%

ที่ 13) www.bualuang.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 8,817
PV: 15,883
traffic
เพศ
ผู้ชาย 77.78%
ผู้หญิง 22.22%

ที่ 14) www.kasikornasset.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 6,494
PV: 19,369
traffic
เพศ
ผู้ชาย 84.62%
ผู้หญิง 15.38%

ที่ 15) www.avaccount.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 5,354
PV: 8,520

ที่ 16) moneyandbanking.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 4,728
PV: 6,968
traffic

ที่ 17) www.ghbank.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 4,130
PV: 15,046
traffic
เพศ
ผู้ชาย 81.82%
ผู้หญิง 18.18%

ที่ 18) www.namchiang.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,671
PV: 5,425

ที่ 19) www.azay.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,369
PV: 17,802
traffic
เพศ
ผู้ชาย 66.67%
ผู้หญิง 33.33%

ที่ 20) www.taradthong.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,329
PV: 5,437
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.07%
ผู้หญิง 63.93%

ที่ 21) www.silkspan.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,267
PV: 5,391
traffic
เพศ
ผู้ชาย 71.43%
ผู้หญิง 28.57%

ที่ 22) www.creditonhand.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,206
PV: 4,770
traffic
เพศ
ผู้ชาย 78.57%
ผู้หญิง 21.43%

ที่ 23) www.tfex.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,195
PV: 8,749
traffic
เพศ
ผู้ชาย 83.33%
ผู้หญิง 16.67%

ที่ 24) www.poems.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,160
PV: 7,639
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.33%
ผู้หญิง 61.67%

ที่ 25) www.doohoon.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,901
PV: 4,696
traffic
เพศ
ผู้ชาย 70%
ผู้หญิง 30%

ที่ 26) www.ruayhoon.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,859
PV: 4,449
traffic
เพศ
ผู้ชาย 72.73%
ผู้หญิง 27.27%

ที่ 27) www.ktb.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,732
PV: 3,510

ที่ 28) www.scbs.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,477
PV: 3,785
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36%
ผู้หญิง 64%

ที่ 29) www.bangkokinsurance.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,466
PV: 6,399
traffic
เพศ
ผู้ชาย 80%
ผู้หญิง 20%

ที่ 30) www.setmonitor.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,176
PV: 2,439
traffic

ที่ 31) www.dhipaya.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 768
PV: 2,184
traffic
เพศ
ผู้ชาย 80%
ผู้หญิง 20%

ที่ 32) www.refinance.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 651
PV: 2,502
traffic

ที่ 33) www.ic.or.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 544
PV: 1,488

ที่ 34) www.thailife.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 533
PV: 1,392

ที่ 35) www.thaimutualfund.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 488
PV: 2,126
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.50%
ผู้หญิง 62.50%

ที่ 36) www.rvp.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 484
PV: 959
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.27%
ผู้หญิง 62.73%

ที่ 37) www.tlaa.org หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 454
PV: 2,506
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.36%
ผู้หญิง 63.64%

ที่ 38) www.kasikornleasing.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 439
PV: 1,103
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.39%
ผู้หญิง 61.61%

ที่ 39) ประกันภัยรถยนต์ไทย.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 427
PV: 795
traffic

ที่ 40) www.hooninside.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 400
PV: 1,537

ที่ 41) www.kasikornresearch.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 299
PV: 1,213
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.10%
ผู้หญิง 61.90%

ที่ 42) www.deves.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 268
PV: 633
traffic
เพศ
ผู้ชาย 35.14%
ผู้หญิง 64.86%

ที่ 43) www.Kawna.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 264
PV: 3,866

ที่ 44) www.sctgold.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 250
PV: 842
traffic

ที่ 45) www.stockwave.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 248
PV: 390
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.26%
ผู้หญิง 61.74%

ที่ 46) tns.tnsitrade.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 225
PV: 377
traffic

ที่ 47) www.4car4cash.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 225
PV: 326
traffic
เพศ
ผู้ชาย 33.80%
ผู้หญิง 66.20%
เลือกหน้า1 | 2 |