Today Ranking (Hourly Update)

เลือกหน้า1 | 2 |

ที่ 1) www.set.or.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 127,065
PV: 2,016,764
traffic
เพศ
ผู้ชาย 81.25%
ผู้หญิง 18.75%

ที่ 2) www.settrade.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 79,885
PV: 1,113,176
traffic
เพศ
ผู้ชาย 88.89%
ผู้หญิง 11.11%

ที่ 3) www.bangkokbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 45,215
PV: 119,432
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.50%
ผู้หญิง 62.50%

ที่ 4) www.eFinanceThai.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 28,383
PV: 227,603
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40.22%
ผู้หญิง 59.78%

ที่ 5) www.tmbbank.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 23,138
PV: 66,242
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.54%
ผู้หญิง 63.46%

ที่ 6) www.roojai.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 14,460
PV: 21,969
traffic

ที่ 7) www.wealthmagik.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 13,715
PV: 69,701
traffic

ที่ 8) thaigold.info หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 9,165
PV: 22,023
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.10%
ผู้หญิง 61.90%

ที่ 9) www.goldhips.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 8,265
PV: 22,253

ที่ 10) www.ghbank.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 7,562
PV: 33,608
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.13%
ผู้หญิง 62.87%

ที่ 11) www.finnomena.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 7,067
PV: 13,881
traffic

ที่ 12) www.bualuang.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 6,767
PV: 12,029
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.49%
ผู้หญิง 60.51%

ที่ 13) www.stock2morrow.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 6,468
PV: 24,959
traffic
เพศ
ผู้ชาย 44.33%
ผู้หญิง 55.67%

ที่ 14) www.kasikornasset.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 5,692
PV: 18,697
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40.12%
ผู้หญิง 59.88%

ที่ 15) www.namchiang.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 3,430
PV: 6,839

ที่ 16) www.taradthong.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 3,056
PV: 6,473
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.07%
ผู้หญิง 63.93%

ที่ 17) moneyandbanking.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,777
PV: 4,399
traffic

ที่ 18) www.azay.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,336
PV: 16,148
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.97%
ผู้หญิง 62.03%

ที่ 19) www.scbs.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 2,151
PV: 6,360
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36%
ผู้หญิง 64%

ที่ 20) www.poems.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,948
PV: 5,427
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.33%
ผู้หญิง 61.67%

ที่ 21) money2know.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,942
PV: 2,893
traffic

ที่ 22) www.tfex.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,880
PV: 8,353
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.50%
ผู้หญิง 63.50%

ที่ 23) www.doohoon.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,506
PV: 3,651
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39.88%
ผู้หญิง 60.12%

ที่ 24) www.share2trade.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,320
PV: 1,743
traffic

ที่ 25) smebank.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,224
PV: 5,130
traffic

ที่ 26) www.bangkokinsurance.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,165
PV: 5,853
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.76%
ผู้หญิง 62.24%

ที่ 27) www.dhipaya.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 1,053
PV: 3,413
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.29%
ผู้หญิง 63.71%

ที่ 28) www.ruayhoon.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 905
PV: 1,695
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.01%
ผู้หญิง 62.99%

ที่ 29) www.sctgold.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 784
PV: 2,207
traffic

ที่ 30) www.moneyhub.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 675
PV: 746
traffic

ที่ 31) www.thailife.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 624
PV: 1,506

ที่ 32) www.rvp.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 462
PV: 912
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.27%
ผู้หญิง 62.73%

ที่ 33) www.tlaa.org หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 439
PV: 1,957
traffic
เพศ
ผู้ชาย 36.36%
ผู้หญิง 63.64%

ที่ 34) www.creditonhand.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 420
PV: 1,212
traffic
เพศ
ผู้ชาย 40.12%
ผู้หญิง 59.88%

ที่ 35) www.thaimutualfund.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 411
PV: 1,713
traffic
เพศ
ผู้ชาย 37.50%
ผู้หญิง 62.50%

ที่ 36) www.refinance.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 407
PV: 1,557
traffic

ที่ 37) www.ktb.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 362
PV: 692

ที่ 38) www.stockwave.in.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 240
PV: 335
traffic
เพศ
ผู้ชาย 38.26%
ผู้หญิง 61.74%

ที่ 39) www.Kawna.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 237
PV: 2,379

ที่ 40) www.silkspan.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 170
PV: 225
traffic
เพศ
ผู้ชาย 41.92%
ผู้หญิง 58.08%

ที่ 41) www.ic.or.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 134
PV: 498

ที่ 42) www.bhunchee.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 100
PV: 114

ที่ 43) www.hooninside.com หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 55
PV: 66

ที่ 44) www.scb.co.th หมวด ธนาคาร-การเงิน

UIP: 26
PV: 33
traffic
เพศ
ผู้ชาย 39%
ผู้หญิง 61%
เลือกหน้า1 | 2 |