| ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top 30 Monthly Visitor | TOP 30 Monthly Proxy Server Name | OS | Browser | Logout

สถิติรายวัน :: มิถุนายน 2547
21.72M PageViews::Daily:1:20588787Unique IP::Daily:1:302433Session ::Daily:1:15020257 PageViews::Daily:2:15922223Unique IP::Daily:2:287414Session ::Daily:2:11484399 PageViews::Daily:3:20149495Unique IP::Daily:3:302663Session ::Daily:3:14706542 PageViews::Daily:4:20241961Unique IP::Daily:4:298262Session ::Daily:4:14734034 PageViews::Daily:5:16673243Unique IP::Daily:5:275746Session ::Daily:5:12047306 PageViews::Daily:6:15430107Unique IP::Daily:6:264856Session ::Daily:6:11161855 PageViews::Daily:7:20332336Unique IP::Daily:7:298136Session ::Daily:7:14841020 PageViews::Daily:8:20093955Unique IP::Daily:8:302781Session ::Daily:8:14745459 PageViews::Daily:9:20264899Unique IP::Daily:9:297197Session ::Daily:9:14848529 PageViews::Daily:10:20539558Unique IP::Daily:10:298713Session ::Daily:10:15053207 PageViews::Daily:11:20323085Unique IP::Daily:11:290102Session ::Daily:11:14861912 PageViews::Daily:12:16808191Unique IP::Daily:12:271036Session ::Daily:12:12190149 PageViews::Daily:13:15164135Unique IP::Daily:13:260628Session ::Daily:13:11011928 PageViews::Daily:14:20757090Unique IP::Daily:14:297929Session ::Daily:14:15244339 PageViews::Daily:15:20288881Unique IP::Daily:15:302273Session ::Daily:15:14947253 PageViews::Daily:16:20797590Unique IP::Daily:16:297507Session ::Daily:16:15298355 PageViews::Daily:17:20519409Unique IP::Daily:17:290074Session ::Daily:17:15136453 PageViews::Daily:18:20687428Unique IP::Daily:18:286912Session ::Daily:18:15174156 PageViews::Daily:19:17057964Unique IP::Daily:19:262368Session ::Daily:19:12355749 PageViews::Daily:20:15816267Unique IP::Daily:20:252099Session ::Daily:20:11495942 PageViews::Daily:21:20807587Unique IP::Daily:21:286737Session ::Daily:21:15332385 PageViews::Daily:22:21279428Unique IP::Daily:22:288062Session ::Daily:22:15658287 PageViews::Daily:23:21400218Unique IP::Daily:23:289271Session ::Daily:23:15783945 PageViews::Daily:24:21581693Unique IP::Daily:24:292143Session ::Daily:24:15907577 PageViews::Daily:25:21179066Unique IP::Daily:25:286878Session ::Daily:25:15662116 PageViews::Daily:26:17255858Unique IP::Daily:26:267439Session ::Daily:26:12608354 PageViews::Daily:27:15901801Unique IP::Daily:27:257186Session ::Daily:27:11634637 PageViews::Daily:28:21713805Unique IP::Daily:28:287265Session ::Daily:28:16088627 PageViews::Daily:29:21464329Unique IP::Daily:29:295790Session ::Daily:29:15925841 PageViews::Daily:30:21147836Unique IP::Daily:30:290685Session ::Daily:30:15726849
17.38M
13.03M
8.69M
4.34M
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มิถุนายน 2547 20,588,787 302,433 15,020,257 236,646
2 มิถุนายน 2547 15,922,223 287,414 11,484,399 223,335
3 มิถุนายน 2547 20,149,495 302,663 14,706,542 235,443
4 มิถุนายน 2547 20,241,961 298,262 14,734,034 233,447
5 มิถุนายน 2547 16,673,243 275,746 12,047,306 215,885
6 มิถุนายน 2547 15,430,107 264,856 11,161,855 206,457
7 มิถุนายน 2547 20,332,336 298,136 14,841,020 231,814
8 มิถุนายน 2547 20,093,955 302,781 14,745,459 234,236
9 มิถุนายน 2547 20,264,899 297,197 14,848,529 230,239
10 มิถุนายน 2547 20,539,558 298,713 15,053,207 230,865
11 มิถุนายน 2547 20,323,085 290,102 14,861,912 225,217
12 มิถุนายน 2547 16,808,191 271,036 12,190,149 211,565
13 มิถุนายน 2547 15,164,135 260,628 11,011,928 203,692
14 มิถุนายน 2547 20,757,090 297,929 15,244,339 231,317
15 มิถุนายน 2547 20,288,881 302,273 14,947,253 233,534
16 มิถุนายน 2547 20,797,590 297,507 15,298,355 230,124
17 มิถุนายน 2547 20,519,409 290,074 15,136,453 223,521
18 มิถุนายน 2547 20,687,428 286,912 15,174,156 221,156
19 มิถุนายน 2547 17,057,964 262,368 12,355,749 202,313
20 มิถุนายน 2547 15,816,267 252,099 11,495,942 193,917
21 มิถุนายน 2547 20,807,587 286,737 15,332,385 220,931
22 มิถุนายน 2547 21,279,428 288,062 15,658,287 221,746
23 มิถุนายน 2547 21,400,218 289,271 15,783,945 220,841
24 มิถุนายน 2547 21,581,693 292,143 15,907,577 228,887
25 มิถุนายน 2547 21,179,066 286,878 15,662,116 226,438
26 มิถุนายน 2547 17,255,858 267,439 12,608,354 213,000
27 มิถุนายน 2547 15,901,801 257,186 11,634,637 203,369
28 มิถุนายน 2547 21,713,805 287,265 16,088,627 227,284
29 มิถุนายน 2547 21,464,329 295,790 15,925,841 232,624
30 มิถุนายน 2547 21,147,836 290,685 15,726,849 228,686
Totals 582,188,225 3,079,539 426,687,462 1,936,863

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
28 มิถุนายน 2547 21,713,805

TOP Visitor
IPFrom ISPNumber
203.144.143.250Asia Infonet(AS7470)8979141
203.150.209.231Internet Thailand(AS4618)8152489
203.150.209.232Internet Thailand(AS4618)5124351
158.108.2.2Kasetsart University(AS9411)4440830
202.28.27.2UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)3624057
202.47.247.146The Communications Authority of Thailand(CAT)(AS4651)3596330
210.86.128.34Asia Infonet(AS7470)2391490
161.200.255.162Chulalongkorn University(AS3839)2275148
161.200.255.161Chulalongkorn University(AS3839)1948501
203.144.252.236Asia Infonet(AS7470)1900751
202.28.21.6UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)1528572
202.44.8.98UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)1411900
202.44.71.10KSC Commercial Internet(AS7693)1405935
192.55.18.36Unknown1372040
61.19.220.3The Communication Authoity of Thailand(CAT)(AS9931)1311291
202.44.32.11Internet Thailand(AS4618)1233143
202.129.56.15The Communication Authoity of Thailand(CAT)(AS9931)1209490
202.183.233.11C.S. Communications(AS7568)1187294
202.28.9.131UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)1154132
202.28.169.165UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)1140549
203.113.86.156Internet Thailand(AS4618)1116641
203.148.252.234ANET(AS4776)1116285
203.148.138.68ANET(AS4776)1108072
61.19.148.194The Communication Authoity of Thailand(CAT)(AS18252)1100487
210.1.0.1CS LOXINFO(AS4750)1083705
203.130.145.55Jasmine Internet(AS7616)1043418
161.200.255.163Chulalongkorn University(AS3839)1022506
203.152.41.4WorldNET & Pacific Internet(AS4765)1019893
202.28.180.6UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)988364
203.151.46.132Internet Thailand(AS4618)979139

TOP ISP
NAMENumberPercent
Internet Thailand(AS4618)9491949316.30%
Asia Infonet(AS7470)8200109214.08%
KSC Commercial Internet(AS7693)512030948.79%
CS LOXINFO(AS4750)387475566.66%
UNINET(Ministry of University Affairs)(AS4621)354225456.08%
The Communication Authoity of Thailand(CAT)(AS9931)294052345.05%
Jasmine Internet(AS7616)240484314.13%
C.S. Communications(AS7568)238188054.09%
SIAMGLOBE(AS7654)232417753.99%
Telecom Asia Corporation(AS17552)142151292.44%
WorldNET & Pacific Internet(AS4765)140457142.41%
ANET(AS4776)139786862.40%
Samart Infonet(AS4741)129127472.22%
The Communications Authority of Thailand(CAT)(AS4651)60152931.03%
Chulalongkorn University(AS3839)55112800.95%
Kasetsart University(AS9411)54380300.93%
IEC Internet Co.,Ltd.(AS4803)32990820.57%
KMITL(AS9486)25463340.44%
Khon Kaen University(AS9546)25122540.43%
Assumption University(AS4274)22547200.39%
Government Information Technology Services(AS9835)21617940.37%
Ministry of Public Health(AS9649)21058600.36%
Idea Net(AS7487)17503650.30%
The Communication Authoity of Thailand(CAT)(AS18252)17442380.30%
ROYNET(AS9834)5875700.10%
Proimage Engineering and Communication(AS23884)5122780.09%
Asian Institute of Technology(AS4767)3956500.07%
E-Z NET(AS9744)3212530.06%
i-STT Nation Ltd.(AS17887)2209090.04%

TOP OS
NAMENumberPercent
Windows NT 5.1(Windows XP)26881693546.23%
Windows 9825460111543.79%
Windows NT 5.0(Windows 2000)504244278.67%
Windows20925350.36%
Windows NT 4.016883890.29%
Windows 9511747110.20%
Windows NT 5.28379620.14%
Linux i6865318970.09%
Windows NT5121400.09%
Macintosh4383980.08%
Windows ME1289770.02%
Linux 2.4.9 i686783410.01%
Windows XP640610.01%
Linux312070.01%
Windows 2000136060.00%
Linux i58648100.00%
Linux 2.4.2246010.00%
Windows NT 6.031870.00%
Linux 2.4.2623520.00%
Windows CE20800.00%
Win3219900.00%
Linux 2.4.1816730.00%
Windows NT 32.3214660.00%
Windows 98 13680.00%
Windows 3.18460.00%
Linux 2.4.248460.00%
Win3.16070.00%
Linux 2.4.214940.00%
Linux 2.4.204340.00%
Windows NT 4.0 SP6a 3650.00%

TOP Browser
NAMENumberPercent
MSIE 6.038490851866.34%
MSIE 5.59397086316.20%
MSIE 5.06786841011.70%
MSIE 5.01174339583.00%
MSIE 6.0b136404342.35%
Netscape/7.1 6578380.11%
Netscape/7.01773870.03%
Mozilla 1.2.11728690.03%
Mozilla 1.51412370.02%
Netscape/7.021171200.02%
Mozilla 1.6841830.01%
Mozilla ux 2.4.9 i686783410.01%
MSIE 5.23777540.01%
Netscape6/6.2762800.01%
MSIE 5.17713280.01%
Opera/7.23 664560.01%
Netscape/7.01524700.01%
Opera/7.50 507340.01%
Netscape/7.1410040.01%
MSIE 5.22398800.01%
MSIE 5.16394600.01%
Opera/7.51 360090.01%
Mozilla 0.9.6+317070.01%
Konqueror/3.1268970.00%
Mozilla 1.4178850.00%
Opera/7.11 160530.00%
Netscape6/6.2.1157090.00%
MSIE 5.15137250.00%
Netscape6/6.2.3134770.00%
MSIE 5.14121360.00%

TOP Search Engine
NAMENumberPercent
google.com157823659.75%
yahoo.com77746929.44%
msn.com1351445.12%
sansarn.com589142.23%
siamguru.com497791.88%
altavista.com255910.97%
alltheweb.com57620.22%
excite48460.18%
aol.com12990.05%
hotbot.com10830.04%
mamma.com9890.04%
lycos.com8280.03%
iwon.com6810.03%
netscape.com3400.01%
looksmart.com1470.01%
dmoz.org570.00%
eureka.com530.00%
webcrawler190.00%
directhit.com40.00%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)