รายชื่อ ISP


วิธีการดู

  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยแสดงเรียงตามชื่อประเทศ และ ISP โดยเรียงจากการใช้งานตาม IP ที่ไม่ซ้ำกัน
  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยแสดงเรียงตามชื่อประเทศ และ ISP โดยเรียงจากการใช้งานตาม Pageviews

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรานั้น มาจากกลุ่มผู้ให้บริการกลุ่มใด เป็นของเอกชน รัฐบาล โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เป็นเท่าไหร่ โดยดูจากการใช้งานตาม IP ที่ไม่ซ้ำกัน และ การใช้งานตาม Pageviews
  • ทำให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ก่อนหน้า ต่อไป